جدیدترین نرخ کامل دیه سال 1402

جدیدترین نرخ دیه

جدیدترین نرخ دیه


 

جدیدترین نرخ کامل دیه سال 1402

به صورت کل و جزء، حسب اعلام قوه قضائیه ‌در سال۱۴۰۲ به تومان 

می‌خواهید بدانید دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۲ چقدر بوده است. در این رابطه، نرخ و قیمت دیه هر سال توسط رئیس قوه قضاییه با توجه به نرخ تورم و شاخص اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. بر این اساس، نرخ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۲ در ماه‌های غیر حرام یا عادی ۹۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام معادل ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

در واقع، با تعیین دیه در سال ۱۴۰۲، مشخص می‌شود که افرادی که به‌دلایلی مثل تصادف با عابر پیاده محکوم به پرداخت دیه کامل در این سال هستند، باید بسته به نوع آسیب چه مبلغی را پرداخت کنند. برای دریافت دیه، باید به یاد داشت که دیه، یوم الادا است و اگر در سال‌های قبل محکوم به پرداخت دیه شده‌اید یا آسیبی دیده‌اید و می‌خواهید دیه بگیرید، باید آن را با نرخ سال جدید حساب کنید. همچنین، مبلغ جدید دیه از اول فروردین ۱۴۰۲ الزامی است.

با توجه به اینکه دیه کامل مرد در سال ۱۴۰۲ در ماه‌های غیر حرام یا عادی ۹۰۰ میلیون تومان بوده است و در ماه‌های حرام به مقدار یک سوم دیه، یعنی معادل ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، افزایش می‌یابد، دیه کامل مرد در ماه‌های حرام نیز به همین مقدار است.

همچنین، دیه کامل زن نیز برابر با مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان در ماه های عادی و 600 میلیون تومان در ماه های حرام اعلام شده است.

قانون برابری دیه زن و مرد و بیمه شخص ثالث

با توجه به تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه شخص ثالث، دیه برای زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی، بدون توجه به جنسیت، پرداخت می‌شود و تفاوت میان مقدار دیه زن و مرد در صورت بروز تصادف، از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می‌شود.

بنابراین، مقدار دیه برای زن و مرد در سال ۱۴۰۲ برای تمامی افراد جامعه برابر است. به دنبال ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث، بیمه‌گر مکلف است تا خسارت ناشی از تصادفات را بدون توجه به جنسیت و دین زیان‌دیدگان تا سقف تعهدات بیمه‌نامه، پرداخت کند. همچنین، مراجع قضایی موظف به درج مبلغ مازاد بر دیه به عنوان بیمه حوادث هستند.

مقایسه نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ با سال قبل

در نشست اسفندماه سال ۱۴۰۱، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که دیه در سال ۱۴۰۲، نسبت به سال ۱۴۰۱، افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱، میزان دیه در ماه‌های عادی ۶۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۹۰۰ میلیون تومان بود.

بنابراین، مبلغ دیه در ماه‌های غیرحرام سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۳۰۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب) ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳-یک دینار شرعی ۹۰۰/۰۰۰تومان
۴-یک درهم شرعی ۹۰/۰۰۰تومان
۵-یک نفر شتر ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶-یک ده هزارم دیه کامل ۹۰/۰۰۰تومان
۷-یک هزارم دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰تومان
۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد) ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) ۴/۵۰۰/۰۰۰تومان
۱۰-یک دهم درصد ۹۰۰/۰۰۰تومان
۱۱-دو دهم درصد دیه کامل ۱/۸۰۰/۰۰۰تومان
۱۲- سه دهم درصد دیه کامل ۲/۷۰۰/۰۰۰تومان
۱۳-چهار دهم درصددیه کامل ۳/۶۰۰/۰۰۰تومان
۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل ۴/۵۰۰/۰۰۰تومان
۱۵-شش دهم درصد دیه کامل ۵/۴۰۰/۰۰۰تومان
۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۶/۳۰۰/۰۰۰تومان
۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۷/۲۰۰/۰۰۰تومان
۱۸-نه دهم درصد دیه کامل ۸/۱۰۰/۰۰۰تومان
۱۹-یک درصد دیه کامل ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۲۰-یک ویک دهم درصد دیه کامل ۹/۹۰۰/۰۰۰تومان
۲۱-یک ودو دهم درصد دیه کامل ۱۰/۸۰۰/۰۰۰تومان
۲۲-یک وسه دهم درصد دیه کامل ۱۱/۷۰۰/۰۰۰تومان
۲۳-یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۱۲/۶۰۰/۰۰۰تومان
۲۴-یک وپنج دهم درصد دیه کامل ۱۳/۵۰۰/۰۰۰تومان
۲۵-یک وشش دهم درصد دیه کامل ۱۴/۵۰۰/۰۰۰تومان
۲۶-یک وهفت دهم درصد دیه کامل ۱۵/۳۰۰/۰۰۰تومان
۲۷-یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۱۶/۲۰۰/۰۰۰تومان
۲۸-یک ونه دهم درصد دیه کامل ۱۷/۱۰۰/۰۰۰تومان
۲۹-دو درصد دیه کامل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۰-دونیم درصد دیه کامل ۲۲/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۱-سه درصد دیه کامل ۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۲-سه ونیم درصد دیه کامل ۳۱/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۳-چهار درصد دیه کامل ۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۴-چهارونیم درصد دیه کامل ۴۰۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۵-پنج درصد دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۶-پنج ونیم درصددیه کامل ۴۹/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۷-شش درصد دیه کامل ۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۸-شش ونیم درصد دیه کامل ۵۸/۵۰۰/۰۰۰تومان
۳۹-هفت درصد دیه کامل ۶۳/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۰-هفت ونیم درصد دیه کامل ۶۷/۵۰۰/۰۰۰تومان
۴۱- هشت درصد دیه کامل ۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۲-هشت ونیم درصد دیه کامل ۷۶/۵۰۰/۰۰۰تومان
۴۳-نه درصد دیه کامل ۸۱/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل ۸۵/۵۰۰/۰۰۰تومان
۴۵- ده درصد دیه کامل ۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۶-نصف (یک دوم) دیه کامل ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۷-ثلث دیه کامل(یک سوم) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۸- ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۹-خمس(یک پنجم ) دیه کامل ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۰-چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۱-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل ۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۲-یک پنجم از یک دهم دیه کامل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۳-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۴- حارصه( یک شتر)۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۵-دامیه (دوشتر)۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۶-متلاحمه(سه شتر)۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۷-سمحاق(چهار شتر)۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۸-موضعه(پنج شتر)۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۹-هاشمه(ده شتر )۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۰-منقله (پانزده شتر)۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۱-ماء مومه (سی وسه شتر ) ۲۹۷/۰۰۰۰۰۰تومان
۶۲-جائفه(ثلث دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۳-دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان
۶۴-سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۵/۴۰۰/۰۰۰تومان
۶۵-کبود شدن صورت (سه دینار)۲/۷۰۰/۰۰۰تومان
۶۶-کبودشدن سایراعضاءبدن نصف کبودی صورت یعنی ۱/۳۵۰/۰۰۰تومان
۶۷-سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۲/۷۰۰/۰۰۰تومان
۶۸-سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)۲۲۵/۰۰۰تومان
۶۹-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۰-دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار )۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۱-دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۲-دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۳-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۴-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۵-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۶-دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
ماههای حرام :
محرم-ذی القعده-ذی الحجه- رجب هستند
که در این ۴ماه دیه کامل ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان است

 

جواد میرزاییمشاهده نوشته ها

سلام دوستان جواد میرزایی هستم کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک دانشگاه تهران فعال در زمینه دیجیتال مارکتینگ و طراحی سایتو همچنین متخصصSEO یا بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

اطلاع رسانی با ایمیل
اطلاع از
2 پرسش و پاسخ حقوقی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حمیدرضا
9 ماه قبل

یعنی واقعا دیه یک ادم اینقدر باید کم باشه