شکایت از کارفرما بابت دیه

شکایت از کارفرما بابت دیه

شکایت از کارفرما بابت دیه


راهنمای شکایت از کارفرما بابت دیه

بسیار دیده شده که کارگری حین انجام کار دچار صدمه، نقص عضو و یا حتی فوت گردیده است . به همین منظور قانونگذار جهت جلوگیری از تضییع حقوق جانی کارگر بیمه کارگر توسط کارفرما را اجباری نموده است. در این صورت چنانچه کارگر در محل کار و حین انجام کار دچار آسیب شود بیمه هزینه های درمان و در صورت فوت یا نقص عضو دیه شخص را متقبل میشود. در مواردی پیش می آید که کارفرما کارگران را بیمه نمی نماید که در این صورت کارگر می تواند شکایت کند. در این مقاله نحوه شکایت از کارفرما برای دیه توضیح داده خواهد شد.

دیه چیست ؟
دیه چیست ؟

دیه چیست ؟

بر طبق قانون هر شخصی که عمدا یا سهوا به جان و مال دیگری صدمه وارد نماید مسئول جبران خسارت وارده میباشد در رابطه با ضررهای جانی و آسیب های جسمی قانون نسبت به ضرر و زیان وارده برای شخص صدمه دیده دیه در نظر گرفته است . طبق ماده ۹۵۳ قانون مدنی تقصیر اعم است

از تفریط و تعدی و در ماده ۹۵۱ قانون مدنی تعدی را تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری است.

بیمه کارگری
بیمه کارگری

بیمه کارگری

در رابطه با بیمه کارگر چنانچه کارگر توسط کارفرما بیمه شده باشد و در حین کار دچار حادثه و صدمه گردد می تواند اقدام به دریافت هزینه درمان و دیه خود نماید . در صورتی که کارفرما وظایف خویش را انجام نداده و از تقبل هزینههای کارگر در این مورد خودداری نماید کارگر می تواند نسبت به شکایت از کارفرما برای دیه اقدام نماید قانون تامین اجتماعی در رابطه با بیمه کارگر خوشبختانه دولت بیمه کارگر توسط کارفرما را اجباری نموده در واقع کارفرما را موظف است کارگران تحت پوشش خود را بیمه نماید. بر طبق ماده ٦٥ قانون تامین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است . اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده انجام دهد و گزارش حادثه را ظرف ۳ روز اداری از تاریخ وقوع کتبا به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد. همچنین بر طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است تا پایان آخرین روز ماه بعد حق بیمه و اسامی بیمه شدگان خود را به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد کارفرما در صورت عدم ارائه مشمول پرداخت جریمه خواهد بود.

قانون اداره کار در رابطه با بیمه کارگر

طبق ماده ۱٤٨ قانون کار کارفرمایان، کارگاهها مشمول اجباری بودن بیمه کارگری شده اند. ایشان مکلف هستند بر طبق قانون نسبت به بیمه کارگران خود اقدام نمایند . چنانچه کارفرما در رابطه با بیمه و قوانین آن قصور نماید کارگران میتوانند با تماس باشماره ۱۴۲۰ از این سازمان تقاضای بازرس برای رسیدگی به این موضوع را داشته باشند پس از مراج بازرس و تهیه صورت وضعیت کارگر میتواند اقدام به شکایت از کارفرما برای دیه نماید.

چه حوادثی شامل بیمه کارگری می شود ؟

بر طبق ماده ۱۰ قانون تامین اجتماعی فقط حوادثی شامل بیمه و دریافت خسارت خواهند بود که در حین کار در محیط کار برای کارگر اتفاق افتاده باشد یا کارگر به دستور کارفرما برای ماموریت کاری در خارج از محدوده کارگاه در حال انجام کار ماموریت و انجام وظیفه باشد . حوادثی که برای بیمه

شده به واسطه مساعدت در حادثه بر دیگران اتفاق بیفتد نیز شامل بیمه حوادث ناشی از کار محاسبه می شود.

آیا کارگر بدون بیمه نیز می توتند دیه دریافت کند ؟

بله . چنانچه رابطه بین کارگر و کارفرما احراز شود کارفرما موظف است تمامی هزینههای درمان کارگر را تقبل نماید و این مساله از بحث بیمه و ضرورت بیمه توسط کارفرما جداست. در غیر اینصورت کارگر میتواند شکایت از کارفرما برای دیه را مطرح نماید.

تامین میزان دیه حوادث ناشی از کار با توجه به گفته ها و توضیحات فوق این سوال بوجود می آید که پس از شکایت از کارفرما برای دیه تامین میزان دیه بر عهده چه کسی خواهد بود ؟

این میزان به دستور قاضی پرونده تعیین عرش دیه در حوادث ناشی از کار توسط پزشکی قانونی مشخص و صدور رای بر عهده مقام قضایی است . میزان دیه بستگی به میزان جراحت، صدمه ، کبودی صورت و بدن …… خواهد داشت که توسط پزشکی قانونی معین میگردد.

نحوه شکایت و بررسی حوادث ناشی از کار

 • مراجعه حادثه دیده یا اولیای دم به مراجع قضایی انتظامی برای طرح شکوائیه یا دادخواست
 • بررسی شکوائیه توسط مقام قضایی و انتظامی
 • مراجعه حادثه دیده یا اولیای دم به کلانتری جهت تشکیل پرونده و اخذ نظریه از ادارات کار و امور اجتماعی و پزشکی قانونی
 • مراجعه حادثه دیده به واحد بازرسی اداره کار و ارائه نامه کلانتری جهت بررسی صحنه حادثه و ثبت اظهارات
 • شهود تحویل گزارش حادثه از سمت اداره کار استان به کلانتری جهت ارجاع به مراجع قضایی و صدور رای
حوادث ناشی از کار
حوادث ناشی از کار

بخش چهارم: حوادث ناشی از کار

حادثه ناشی از کار را تعریف نمائید ؟

حادثه ناشی از کار عبارت است از اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیر مرگبار همراه می باشد. ۲ از دیدگاه صندوق

تأمین اجتماعی حادثه ناشی از کار چیست ؟

مطابق ماده ۱۰ قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب میگردد مشروط بر اینکه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

خطر در گستره علم ایمنی به چه معنا است؟

خطر در گستره علم ایمنی شرایطی است که پتانسیل صدمه به افراد ، خسارت به تجهیزات و ساختمانها و از میان بردن مواد را داشته و یا آنکه موجب کاهش قدرت و کارائی یک عملکرد شود.

تعریف ایمنی چیست ؟

ایمنی عبارتست از فرار از موقعیتهائی که میتواند باعث مرگ ، جراحت ، بیماریهای شغلی ، صدمه و یاخسارت به اموال و تجهیزات گردد. به عبارت دیگر شرایطی است که منابع انسانی را از عوامل مضری که میتواند سلامتی آن را به خطر اندازد مصون می دارد.

ضریب تکرار حادثه را توضیح دهید ؟

ضریب تکرار حادثه (frequency rate) عبارتست تعداد آسیبهای ناتوان کننده منجر به زمان از دست رفته کاری در یک تعداد معین ساعات کاری کارگران در یک سال

 ضریب شدت حادثه را توضیح دهید؟

ضریب شدت حادثه severity rate) عبارتست از تعداد روزهای کاری از دست رفته در اثر بروز حادثه در تعداد معین ساعات کاری کارگران در یک سال.

مسئولیت کیفری بروز حادثه بر عهده کیست؟

مسئولیت کیفری حادثه، حسب نظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس رأی قضایی بر عهدهمقصر یا مقصرین حادثه است. ، ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت اجرای مقررات وضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.

مراحل تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار را بیان نمائید؟

اولین مرحه در تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار جمع آوری دادههای مربوط به حوادث و تشکیل بانک اطلاعاتی با استفاده از نرم افزارهای تخصصی آماری میباشد مراحل بعد به ترتیب بررسی و توصیف متغیرها با استفاده از روشهای آماری توصیفی، بررسی عوامل موثر بر آسیب های ناشی از کار با استفاده از آزمونهای آماری ، تعیین ضرایب و ارائه راهکارهای لازم در خصوص کاهش حوادث ناشی از کار با توجه به عوامل بررسی شده است.

نحوه درخواست بررسی حوادث ناشی از کار چگونه می باشد؟

 • مراجعه حادثه دیده و یا اولیای دم به مراجع قضایی انتظامی برای طرح شکوائیه یا دادخواست
 • بررسی شکوائیه حادثه دیده یا اولیای دم توسط مقام محترم قضایی و انتظامی

مراجعه حادثه دیده یا اولیای دم به کلانتری جهت تشکیل پرونده و اخذ نظریه از ادارات کار و امور اجتماعی و پزشکی قانونی -٤ مراجعه حادثه دیده به واحد بازرسی کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان و ارائه نامه

کلانتری جهت مطالعه پرونده و بررسی صحنه حادثه و ثبت اظهارات شهود به منظور تهیه گزارش حادثه توسط بازرس کار -٥ تحویل گزارش حادثه از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان به کلانتری به منظور ارجاع به مرجع قضایی برای ابلاغ نظریه بازرس کار به اصحاب پرونده و صدور رای

در صورت وقوع حادثه شغلی در کارگاه وظیفه کارفرما چیست ؟

الف) به استناد ماده ٦٥ قانون تأمین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد.

ب به استناد تبصره ماده ۹۵ قانون کار کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ قانون کار موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام میگردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند همچنین به استناد ماده ۹ آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و ماده ٦٥ قانون تامین اجتماعی کارفرما باید وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار را

ظرف مدت سه روز اداری به شعبه صندوق تامین اجتماعی محل اطلاع دهد و نسبت به تکمیل و ارائه فرم ویژه حادثه اقدام نماید.

 از لحاظ قانون تأمین اجتماعی کارگری که در حین کار دچار حادثه شغلی گردیده از چه خدمات درمانی می تواند استفاده نماید؟

حسب ماده ٥٤ قانون تامین اجتماعی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات میگردند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری میتوانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند خدمات پزشکی که به عهده صندوق تامین اجتماعی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی بیمارستانی تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می باشد.

 بیمه مسئولیت مدنی حوادث ناشی از کار چیست؟

بیمه مسئولیت بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر متعهد میشود که هرگاه بیمه گذار در عقد معین به سبب تخلفی از تعهد خود ملزم به پرداخت خسارتی به نفع متعهد (زیان) (دیده آن عقد گردد بیمه گر آن خسارت را بپردازد در خصوص بیمه مسئولیت مدنی حوادث ناشی از کار عبارت است از مسئولیتی که کارفرما در صورت مقصر بودن خودش از یکی از شرکتهای بیمه خریداری مینماید یا به عبارت دیگر مسئولیت خود را در مقابل کارگران به شرکت بیمه واگذار می نماید.

 آیا بررسی حوادث ناشی از کار توسط بازرسان کار مستلزم پرداخت هزینه می باشد؟

حادثه ناشی از کار که از طریق ادارات کار و امور اجتماعی توسط بازرسان کار بعنوان ضابطین مراجع قضایی انجام می شود رایگان بوده و تنها در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوی به نظر بازرس کار بررسی حادثه با نظر مقام قضایی مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی است. 

 گزارش بازرسان کار در تهیه حوادث ناشی از کار در حکم چیست؟

گزارش بازرسان کار در بررسی حوادث ناشی از کار به عنوان گزارش ضابطین قضایی می باشد.

چنانچه افراد کمتر از ۱۵ سال در کارگاه دچار حادثه شوند مسئولیت قانونی بعهده چه کسی می باشد؟

 مطابق ماده ۷۹ قانون کار به کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و چنانچه حادثه ای رخ دهد بموجب تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی وارد کننده خسارت مسئول است.

 آیا مسئول ایمنی کارگاه هنگام وقوع حادثه می بایست گزارش تهیه نماید ؟

مطابق مفاد ماده ۹۳ قانون کار مهم ترین وظیفه مسئول ایمنی راهنمایی برای کاربرد فنون موثر برای پیشگیری از وقوع حادثه یا وقوع مجدد حادثه در کارگاه می باشد لیکن اعلام گزارش حادثه در زمره وظایف کارفرما یا نماینده قانونی وی می باشد که این راهکار بعنوان یکی از روشهای پیشگیری از بروز حوادث مشابه محسوب می گردد.

تعیین میزان دیه در حوادث ناشی از کار بر عهده کیست؟

با توجه به دستور قاضی پرونده تعیین عرش دیه در حوادث ناشی از کار توسط پزشکی قانونی مشخص و اصدار رأی بر عهده مقام محترم قضایی

است

 چرا بازرس کار هنگام تهیه گزارش حادثه تقاضای گزارش پزشکی قانونی را می نماید؟

مطابق ماده ۱۳ آئین نامه چگونگی بازرسی کار موضوع تبصره ماده ۹۹ قانون کار در هنگام بررسی حوادث منجر به فوت و نقص عضو و آسیب دیدگی بازرسان کار موظفند برای مستدل بودن گزارش حادثه نظریه پزشکی قانونی را اخذ و مورد توجه قرار دهند.

 آیا بیماری ناشی از کار توسط بازرس کار بررسی میشود ؟

خیر مطابق تبصره ماده ۹۲ و تبصره ماده ۹۶ قانون کار تشخیص بیماریهای ناشی از کار به عهده شورای پزشکی می باشد.

 به چه مواردی بیماری ناشی از کار اطلاق میشود و مرجع رسیدگی به آن کجاست ؟

مطابق ماده ۷ قانون تامین اجتماعی بیماری، وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب میکند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار میشود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد میگردد. لذا عوارضی که به مرور زمان به تاثیر از آلاینده های محیط کار در فرد ایجاد میشود مرجع رسیدگی به آن کمیسیونهای پزشکی یا شورای پزشکی می باشد.

سوابق کاری و مهارت کارگر چه تاثیری در تعیین میزان قصور کارگر در حوادث ناشی از کار دارد ؟

کارگران در شغلی که دارای سابقه کار کافی باشند مهارت و تبحر پیدا می کنند و در نتیجه این عامل میتواند در تعیین میزان درصد قصور موثر باشد.

آیا بررسی حوادث ترافیکی به عهده بازرس کار است ؟

خير بر عهده کارشناسان راهنمایی و رانندگی است. مگر اینکه وقوع حادثه در محل کارگاه بوده و حسب دستور مقام محترم قضایی بصورت تلفیقی مورد بررسی قرار گیرد.

 آیا حوادث ناشی از کار مشمول مرور زمان می باشد؟

با توجه به کیفری بودن نتیجه حوادث ناشی از کار این موضوع مشمول مرور زمان نمی شود.

 برای ارسال گزارش حادثه به تامین اجتماعی چند روز مهلت وجود دارد ؟

حسب ماده ۹ آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و ماده ٦٥ قانون تامین اجتماعی کارفرما باید هرگونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداری به شعبه صندوق تامین اجتماعی محل اطلاع دهد و نسبت به تکمیل و ارائه فرم ویژه گزارش حادثه اقدام نماید.

 در صورت رضایت محضری کارگر حادثه دیده به کارفرما آیا میتوان اقامه دعوی نمود ؟

در صورتیکه کلیه خسارتهای فرد حادثه دیده پرداخت شده باشد شکایت مسموع نخواهد بود ولیکن در صورت احراز خیار غبن، کارگر می تواند اقامه دعوی کند.

 آیا کارفرمایان اجباری به پرداخت هزینههای درمان کارگران حادثه دیده دارند ؟

به استناد ماده ٦٥ قانون تامین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع سازمان برساند در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد صندوق تامین اجتماعی هزینههای مربوط را عهده دار خواهد بود.

در صورت ورود افراد متفرقه به کارگاه بدون اجازه کارفرما و بروز حادثه مقصر کیست ؟

مطابق ماده ۱۰ آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی کارگاه ساختمان باید به طور مطمئن و ایمن محصور و از ورود افراد متفرقه و غیر مسئول به داخل آن جلوگیری به عمل آید. همچنین نصب تابلوها و علائم هشداردهنده که در شب و روز قابل رویت باشد در اطراف کارگاه ساختمانی ضروری است . در صورت وقوع چنین اتفاقی کارفرما نیز مقصر خواهد بود و بصورت کلی کارفرما در محدوده کارگاه دارای مسولیت قانونی می باشد.

 آیا بعد از بازنشستگی میتوان در خصوص حوادث ناشی از کار پیش آمده در زمان اشتغال از کارفرمایان اقامه دعوی نمود ؟

بلی، بر اساس استفساریه شورای نگهبان امور مالی مشمول مرور زمان نمی شود و بنابراین در هر زمان می توان اقامه دعوی نمود.

در صورتی که کارفرما وسایل ایمنی را در اختیار کارگر قرار دهد و بر اثر عدم استفاده از وسایل ایمنی حادثه ای در کارگاه رخ دهد مقصر کیست؟

به موجب تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون کار چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن ها استفاده ننماید و همین عامل از علل بروز حادثه باشد کارفرما در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

 تعيين تقصير حادثه به عهده کیست؟

تعيين تقصیر حادثه به عهده مقام محترم قضایی است ولی در صورت صدور دستور مقام محترم قضایی مبنی بر تعیین تقصیر ، بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری می توانند نظر مشورتی در این رابطه به مقام قضایی ارائه نمایند.

کارفرمایان چه مسائل ایمنی را باید رعایت کنند تا در زمان وقوع حادثه مقصر شناخته نشوند؟

کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط به کارگاه میباشند، چنانچه موارد فوق توسط کارفرمایان به نحو مثبت و مطلوبی انجام گردد در صورت وقوع حادثه مقصرنخواهند بود.

 در صورتی که در کارگاه برای کارگری حادثه اتفاق بیافتد و کارفرما مقصر باشد علاوه بر دیه چه جریمه هایی باید پرداخت کند؟

 •  1- پرداخت خسارت به صندوق تأمین اجتماعی جهت برقراری مستمری و یا غرامت نقص عضو مستند به ماده 11 قانون تأمین اجتماعی
 • 2- مجازات های مقرر در فصل یازدهم قانون کار از جمله مواد ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار
 • 3-جرائم موضوع جنبه عمومی جرم

 

کارفرمای شرکتی هستم در کارگاهم حادثه ناشی از کاری رخ داد و بنده مقصر شدم و تمام دیه وی را پرداخت کردم اما قاضی پرونده هنوز پرونده را مختومه نکرده است دلایل آن چیست ؟

به استناد ماده ۱۷۱ قانون کار در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در قانون کار، نسبت به این موارد طبق قانون رسیدگی نماید.

 چنانچه کارگری در کارگاهی دچار کاهش توانایی به علل حادثه یا بیماری شده باشد و طبق نظریه کمیسیون پزشکی می بایست به نامبرده کار سبک ارجاع گردد ولی در کارگاه کار سبک وجود نداشته باشد در این خصوص تکلیف قانونی چیست؟

باستناد ماده ۳۲ ق.ک اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کارو یا نمایندگان قانونی کارگر ( کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

چنانچه در کارگاهی هیچ گونه کار سنگینی وجود نداشته باشد ولی کارگری اظهار درد شدید در ناحیه کمر نماید ارزیابی وضعیت وی چگونه انجام می پذیرد؟

وفق مقررات قانونی تشخیص موضوع به عهده کمیسیون پزشکی می باشد.

در حين رفتن به منزل با سرویس ایاب و ذهاب کارگاه دچار حادثه شده ام آیا حادثه من ناشی از کار محسوب می گردد؟

بلی، بر اساس ماده چهار قانون کار و ماده شصت قانون تامین اجتماعی حادثه مزبور مشمول قانون کار است ماده (٦٠ حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای کارگر اتفاق می افتد مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود. ))

 در صورتی که در ماموریت اداری حادثه ای رخ دهد کارگر از چه حمایتهای قانونی برخوردار است ؟

مطابق ماده ۱۰ قانون تامین اجتماعی چنانچه کارگر به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد و حادثه ای برای ایشان اتفاق بیافتد ، حادثه ناشی از کار محسوب می شود و کارگرمی تواند از تمامی مزایای مندرج در قانون کار و تامین اجتماعی بهره مند گردد.

آیا چنانچه اتباع بیگانه فاقد روادید کار دچار حادثه منجر به فوت یا نقص عضو کلی شوند به آنها مستمری تعلق می گیرد ؟

مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده ، ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامههای مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند . لذا اتباع بیگانه فاقد روادید کار و پروانه کار از شمول قانون کار خارج و مزایای مربوط به تامین اجتماعی به آنها تعلق نمی گیرد.

 

 آیا کارگری که بنا به دستور کارفرما جهت انجام امور اداری با وسیله نقلیه تصادف نماید آیا حادثه فوق جزء حوادث ناشی از کار بوده یا حوادث ترافیکی ؟ به چه دلیل؟

بر اساس مفاد ماده ٦٠ قانون کار اصل حادثه ناشی از کار و نوع حادثه ترافیکی تلقی میگردد بسته به نوع حادثه و شرایط وقوع و میزان قصور هر یک از طرفین می بایستی کارشناس مربوطه اعلام نظر نماید.

٤٠ کارگری در کارگاه دچار حادثه شده که منجر به کاهش توانایی های وی شده است. برای استفاده از شرایط از کار افتادگی باید به کدام سازمان یا اداره مراجعه نماید ؟

مطابق ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی میتواند جهت استفاده از شرایط و مزایای از کار افتادگی به صندوق تامین اجتماعی مراجعه نماید.

آیا کارگری که قبلاً از بیمه حوادث کارگاه استفاده نموده است میتواند برای اخذ دی از طریق مراجع قضایی اقدام نماید ؟

به استناد ماده ۲۹۵ قانون مجازاتهای اسلامی میتواند برای اخذ دیه از طریق مراجع قضایی اقدام نماید و ملاک رای مراجع قضایی است.

 چند سال پیش در کارگاهی دچار حادثه ناشی از کار شدم و طبق وعده و وعیدهای کارفرما از ایشان شکایت نکردم اما در حال حاضر قصد شکایت دارم ولی جراحتهای من بهبود یافته تکلیف چیست ؟

به استناد استفساریه شورای نگهبان و ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری، بررسی حوادث ناشی از کار مشمول مرور زمان نخواهد شد و می تواند اقامه دعوی نماید و حسب دستورات و نظر مقام محترم قضایی از طریق مراجع ذیصلاح و مرتبط مورد رسیدگی قرار می گیرد.

در هنگام آتش سوزی در یک کارگاه ساختمانی چنانچه از کارگران همان واحد به منظور نجات و کمک به دیگران دچار حادثه شده باشد آیا این رویداد حادثه ناشی از کار تلقی می گردد؟

بلی، به استناد مفاد ماده ٦٠ قانون تامین اجتماعی حادثه ناشی از کار محسوب میگردد. همیشه در هر محیط کاری و حتی با وجود بالاترین و بهترین استانداردهای ایمنی در کار احتمال وقوع حوادث مختلف دوراز ذهن نبوده و همواره کارگران در معرض بروز حوادث کار قرار دارند. حوادث مختلف گاهی ممکن است باعث آسیبهای جزئی کلی و یا حتی مرگ کارگران شده و متاسفانه امکان جلوگیری کامل و صد در صد از وقوعاین اتفاقات، به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت. البته باید گفت با انجام برخی اقدامات مهم و اولیه میتوان میزان وقوع حوادث ناشی از کار را تا حد زیادی کم کرد. در مرحله نخست باید ابتدا محیط کار کاملا ایمن شده باشد تمام تجهیزات مناسب کار از لحاظ افزایش ایمنی فردی و کاری در اختیار نیروی انسانی قرار گرفته و صد البته آموزشهای لازم به تمام کارگران و حتی کارفرمایان در این موارد داده شده باشد. حتی با وجود رعایت و اجرای کامل تمام این موارد، احتمال وقوع حادثه وجود خواهد داشت لذا مهمترین اقدام این است که چه به عنوان کارفرما و چه به عنوان کارگر، از تمامی قوانین مرتبط با این موضوعات در قانون کار اطلاع داشته باشید. در این مطالب ضمن بررسی حوادث ناشی از کار در کارگاهها به مراحل و نحوه طرح شکایت از کارفرما نیز اشاره کاملی خواهیم کرد پس بهتر است مطالعه این مطالب را از دست ندهید.

به چه حوادثی حوادث ناشی از کار گفته میشود؟

قبل از بررسی نکات مرتبط و مهم با قوانین حوادث کاری باید به این سوال مهم را پاسخ داده شود که چه اتفاقاتی را باید حوادث ناشی از کار اطلاق کرد و در صورت وقوع کدام یک از این وقایع میتوان از قوانین حمایتی قانون کار نهایت استفاده را برد هرچند در نگاه اول تصور عموم مردم یا اغلب کارگران این است که حوادث ناشی از کار صرفا در محیطهای خطرناک و صنعتی و یا در کارگاههایی که به کارهای سنگین مشغولند و فعالیتهای صنعتی خاص انجام میشود رخ خواهد داد اما باید گفت احتمال وقوع حادثه در هر محیطی وجود دارد و هیچ گاه دور از ذهن نیست. حتی در محیط های اداری نیز انواع حوادث کار احتمال دارد که اتفاق بیفتد و به همین علت صرف نظر از نوع کار و فعالیت شغلی خود، باید با کلیه قوانین مرتبط با حوادث شغلی آشنایی کامل را بدست آورید در مجموع و براساس تعریف ماده ۱۰ قانون تامین اجتماعی هر رخداد یا اتفاق ناگواری که درحين انجام وظیفه یا به سبب آن برای بیمه شده حادث شود جزیی از حوادث ناشی از کار محسوب خواهد شد. مطابق با این تعریف وقوع هر نوع حادثه در محیطهای زیر در دسته بندی حوادث ناشی از کار قرار خواهد گرفت.

هنگامی که شخص بیمه شده در شرکت یا کارگاه موسسه های وابسته ساختمانها و یا محوطه آنها مشغول کار و انجام وظیفه باشد. زمانی که شخص در خارج از شرکت یا کارگاه محل اشتغال خود در حال انجام کار یا انجام وظایف مرتبط با شغل خود باشد. در حین رفت و برگشت شخص از منزل خود به محل کار و یا برعکس.

در هنگام مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای پیگیری پروسه ها و فرایند درمان و توان بخشی در حین اقدام برای نجات جان سایر بیمه شدگان و کمک به آنها

با توجه به این موارد در صورتی که شخص در هر کدام از شرایط اعلام شده قرار بگیرد و دچار مسدومیت یا حادثه ای گردد، مشمول قوانین حوادث ناشی از کار خواهد بود و پرداخت هزینه های لازم به آن شخص بر طبق قوانین سازمان تامین اجتماعی انجام خواهد شد.

 

آیا کارفرمایان در حوادث رخ داده شده در محیط کارگاه خود دارای مسئولیت کیفری خواهند بود؟

در هنگام وقوع هر نوع حادثه ناشی از کار امکان دارد یک یا چند مقصر وجود داشته باشد. گاهی ممکن است کارفرما وسایل و ملزومات ایمنی و ضروری را برای نیروی کار خود فراهم نکرده باشد یا نیروی کار به علت عدم رعایت قوانین و مقررات یا آیین نامههای محیط کار، در رخداد یا ایجاد حادثه مقصر باشند. در مجموع حوادث ناشی از کار بر اساس ماده ٦٠ قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار گرفته و سازمان تامین اجتماعی خدمات لازم پزشکی و درمانی را به فرد یا افراد بیمه شده ارائه خواهند داد. در محیط کار و در هر شرایطی کارفرما وظیفه تامین امنیت و جلوگیری از ایجاد حوادث ناشی از کار را برعهده داشته و مسئولیتهای اساسی و اصلی او در قبال کارکنان شاغل در کارگاه، شامل موارد زیر است:

1-کارفرمایان مکلف هستند که مطابق با مصوبه های شورای عالی حفاظت فنی برای تامین سلامت بهداشت و حفاظت کارگران در محیط های کار امکانات و وسایل لازم را تهیه و در اختیار نیروهای کار خود قرار دهد.

2-کارفرمایان باید کلیه آموزشهای لازم در خصوص نحوه استفاده از ابزارهای لازم در کارگاه را در اختیار کارگران قرار داده و نظارت کاملی بر رعایت دقیق مقررات حفاظتی و بهداشتی محیط کار داشته باشند تا کارگران دچار حوادث ناشی از کار نگردند در صورتی که کارفرمایان این دو مورد را به صورت کامل و دقیق به انجام رسانند، قاعدتا تکلیف از دوش آنها برداشته شده و در صورت وقوع حادثه مقصر نخواهد بود.

با این حال در هر حادثه ای ممکن است یک یا چند نفر مسئولیت کیفری حادثه را برعهده داشته باشند و کارشناسان رسمی دادگستری یا بازرسهای ویژه اداره کار یا سازمان تامین اجتماعی حادثه را مورد بررسی قرار داده و به مرجع قضایی اعلام مینمایند و بر اساس حکم و رای قاضی مقصر یا مقصرین تعیین و بر حسب موضوع مجازات خواهند شد. در حوادث ناشی از کار مقصر ممکن است کارفرما یا خود فرد حادثه دیده باشد که در بخشهای بعدی به بررسی هر کدام از حالتها خواهیم پرداخت. در صورت بروز حوادث ناشی از کار، کارفرمایان مکلف به انجام برخی اقدامات هستند که در صورت عدم رعایت این موارد قانونگذار کارفرما را دارای مسئولیت کیفری میداند.

این موارد عبارتند از:

 • مهمترین مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار این است که پس از وقوع حادثه سریعا اقدامات اولیه را انجام داده و از تشدید حادثه برای فرد آسیب دیده یا سایر افراد جلوگیری به عمل آورد در غیر این صورت دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.
 • هر هزینه ای که کارفرما در خصوص اقدامات اولیه متحمل گردد و پرداخت نماید صندوق تامین اجتماعی آن هزینه را پرداخت خواهد کرد. لذا مسئولیت کارفرما در وقوع حوادث ناشی از کار این است که تمام موارد و اقدامات لازم را در اختیار فرد یا افراد حادثه دیده قرار دهد.
 • به موجب تبصره ماده ۹۵ قانون کار کارفرمایان یا مسئولان واحدهای مشمول ماده ۸۵ قانون کار مکلف هستند حوادث ناشی از کار را ثبت نمایند و موضوع حادثه را کتبا و به سرعت به اداره کار و امور اجتماعی محل کارگاه اطلاع دهند. این حوادث می بایست در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام شده ثبت گردد.
 • نکته دیگر در خصوص مسئولیت کیفری کارفرما در حوادث ناشی از کار این نکته است که او باید هر حادثه ای را حداکثر تا سه روز اداری به شعبه صندوق تامین اجتماعی محل کارگاه اطلاع داده و فرمهای مربوط به حادثه را تکمیل نماید.
 • معمولا تمام مسئولیتهای کیفری کارفرمایان در حوادث ناشی از کار در این موارد خلاصه شده و کارفرمایان باید تمام این موارد را در همان ابتدا انجام دهد.

دیه یا ارش ناشی از حوادث کار چگونه محاسبه و تعیین میگردد؟

بر طبق قوانین جاری کشور اگر شخصی به صورت عمدی یا سهوی به سلامت جسم یا جان و یا مال افراد دیگر لطمه وارد نماید، باید خسارت ناشی از آن عمل را پرداخت نماید به همین جهت در صورتی که بر اثر اشتباهات کارفرما کارمند و یا کارگر دچار حوادث ناشی از کار شوند، براساس قانون شخص حادثه دیده باید دیه یا ارش آسیبهای وارده به خود را دریافت کند تعیین این میزان از دیه توسط سازمان پزشکی قانونی مشخص خواهد شد و رای نهایی نیز توسط قاضی دادگاه اعلام میگردد مبلغ دیه یا ارش با توجه به نرخ اعلام شده از سوی قوه قضاییه که در ابتدای هر سال تعیین خواهد شد و البته مبلغ آن در ماههای غیر حرام و حرام کمی متفاوت خواهد بود.

البته در برخی موارد کارفرما علاوه بر دیه میبایست جرائم دیگری نیز پرداخت نماید به عنوان مثال پرداخت خسارت به سازمان تامین اجتماعی بابت مستمری کارگر جز این موارد خواهد بود همچنین در صورت وقوع قطع عضو یا برخی جراحات شدیدتر محاسبه دیه نیز دقیق تر و سخت تر خواهد شد و کارشناسان اداره کار پزشکی قانونی و در نهایت قاضی دادگاه میزان دیه را به صورت دقیق تر تعیین و اعلام خواهند کرد. در صورت بروز حوادث ناشی از کار و مقصر اعلام شدن کارفرما، علاوه بر دیه و پرداخت خسارت به صندوق تامین اجتماعی برای غرامت نقص عضو و یا برقراری مستمری کارگر، باید جرائم از جنبه عمومی نیز بررسی گردد و خسارت آن نیز پرداخت شود افزون بر این موارد باید مجازاتهای مقرر در فصل یازدهم قانون کار و موارد ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار نیز بررسی و مورد رسیدگی قرار گرفته و جریمههای تعیین شده در این بخشها را نیز کارفرما باید پرداخت نماید.

مهم ترین نکات در قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار کدامند؟

نکته مهمی که تمام کارگران و کارفرمایان باید مطلع باشند این است که حوادث ناشی از کار مشمول مرور زمان نخواهد شد.معنای این عبارت این است که چنانچه کارگر در محیط کار دچار حادثه ناگواری شده و در همان زمان برای اخذ دیه و یا شکایت اقدام انجام ندهد، حتی بعد از گذشت چند سال نیز قادر خواهد بود برای اخذ دیه و مطالبه خسارت خود مراجعه کرده و گذشت زمان هیچ تاثیری در بخشش این جرم یاکاستن مجازات آن نخواهد گذاشت. با عنایت به این نکته حتی پس از اتمام کار و در هنگام بازنشستگی هم میتوان نسبت به حوادث ایجاد شده در حین کار، اقامه دعوی نمود. قانون دیگری که در خصوص حوادث ناشی از کار وجود دارد مسئولیت کامل کارفرما در محیط کار و محوطه کارگاه است. بنابراین با توجه به این مسئله در صورت ورود افراد متفرقه به داخل محیط کارگاه و وقوع هر نوع حادثه برای آنها، مسئولیت اصلی برعهده کارفرما است. نصب تابلوهای اعلام خطر که در روز و شب دید کامل داشته باشند و البته محصور نمودن کل محوطه کارگاه، جزو مهم ترین نکاتی است که یک کارفرما باید به آنها توجه کامل داشته باشد و این موارد را در محیط کارگاه رعایت نماید. حوادث ناشی از کار صرفا به بروز با وقوع حادثه فیزیکی محدود نمیشود به عنوان مثال در معرض آلاینده های مختلف قرار گرفتن کارگران و نهایتا ایجاد هر گونه بیماری در اثر آن نیز، جز

حوادث کاری محسوب شده و با توجه به نظر شورای پزشکی و یا کمیسیونهای پزشکی فرد حادثه دیده واجد شرایط دریافت دیه و یا خسارت خواهد بود.

چگونه میتوان حوادث ناشی از کار را در کارگاه ها کاهش داد؟

همانگونه که ذکر شد هرچند جلوگیری از وقوع حوادث مختلف در محیط کار اجتناب ناپذیر است اما بی شک میتوان با رعایت چند نکته مهم حوادث ناشی از کار را تا حدود زیادی کاهش داد.

نکات مهم برای کاهش حوادث ناشی از کار شامل موارد زیر است

 • تامین تجهیزات ایمن غیر فرسوده مدرن و استاندارد توسط کارفرمایان در محیط کارگاه
 • برگزاری کلاسهای آموزشی در خصوص نحوه کار ایمن با ماشین آلات و دستگاهها به تمام کارکنان در ابتدای ورود به مجموعه 
 • برگزاری کلاسهای آموزشی در خصوص شیوه های حفظ ایمنی و اقدامات بهداشتی به تمام کارکنان
 •  برگزاری کلاسهای آموزشی در خصوص اقدامات اولیه بعد از وقوع حادثه برای جلوگیری از تشدید حوادث کار
 •  استفاده از کارگران مطابق با تخصص و توان آنها در بخشهای مختلف کارگاه
 • نصب بروشور و دستورالعملهای ایمنی و حفاظتی در تمام قسمتهای کارگاه
 • برگزاری دوره های آموزشی به صورت دائم برای تاکید بر رعایت دقیق موضوعات ایمنی و حفاظتی از سوی نیروها.

در هر شرکت یا کارگاهی افرادی که تازه به کار مشغول شدهاند، نیروهای خدماتی و یا تعمیراتی بسیاری از مراجعین و به طور کلی همه افرادی که به صورت دائم در محیط کار قرار ندارند بیش از سایر افراد در معرض انواع حوادث ناشی از کار هستند. این اشخاص به علت عدم آشنایی با محیط کارگاه و البته عدم آشنایی با خطرهای احتمالی در معرض آسیبهای مختلف قرار خواهند گرفت به همین علت باید تمام خطرات احتمالی را پیش از وقوع پیش بینی نموده و یا تا حد ممکن تشخیص داده و راه کارهای مناسبی برای رفع و یا دفعآن خطرها در نظر گرفت. نحوه طرح شکایت و درخواست رسیدگی حوادث ناشی از کار از مراجع قضایی پس وقوع حادثه کار حادثه دیده یا اولیای دم او می بایست به مراجع قضایی یا انتظامی مراجعه نموده و شکایت یا دادخواست خود را مطرح نماید.

پس از طرح شکایت مرجع رسیدگی کننده که معمولا دادسرای محل وقوع سانحه است شکوائیه ارائه شده را مورد بررسی ابتدایی قرار داده و دستورات لازم را به مبادی ذی ربط صادر می نماید در این میان به دستورات مقام قضایی حادثه دیده یا اولیای دم او باید جهت تشکیل پرونده های کارشناسی در چندین نوبت به کلانتری محل وقوع حادثه و اداره کار و همچنین سازمان پزشکی قانونی مراجعه و تشکیل پرونده نمایند در ادامه این تشریفات حادثه دیده می بایست به واحد بازرسی کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا شهرستان مربوطه مراجعه کرده و نامه کلانتری را جهت مطالعه پرونده و بررسی صحنه حادثه و ثبت اظهارات شهود که به منظور تهیه گزارش حادثه توسط بازرس کار به این نهاد ارجاع شده ارائه نماید. پس از اقدامات صورت گرفته از سوی واحد بازرسی گزارش کامل حادثه از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان به کلانتری تحویل شده و کلانتری مربوطه نیز طی گزارشی مراتب خواسته شده را مرجع قضایی اعلام و نهایتا مرجع قضایی با بررسی جميع جوانب و استعلامات صورت گرفته و دعوت از اصحاب پرونده و انجام رسیدگی رای خود را صادر خواهد کرد.

سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا بررسی حوادث ناشی از کار توسط بازرسان اداره کار مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود یا خیر؟ 

در پاسخ باید گفت بررسی حادثه ناشی از کار که از طریق ادارات کار و امور اجتماعی توسط بازرسان این ادارات به عنوان ضابطین مراجع قضایی انجام خواهد شد و کاملا رایگان بوده ولی در صورت اعتراض هر یک از اصحاب دعوا به نظر بازرس کار بررسی حادثه با نظر مقام قضایی مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی است که مرجع قضایی راسا آن را مشخص خواهد کرد تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای بیمه در برابر حوادث ناشی از کاراز آن جایی که تمام کارمندان و کارگران مشغول در کارگاهها و محیطهای کاری باید توسط کارفرما تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند، بعد از وقوع حادثه ناشی از کار سازمان تامین اجتماعی تکلیف و مسئولیت پرداخت تمامی مخارج درمانی و جبران خسارت به سبب از دست رفتن جان شخص برای خانواده و بازماندگان تحت تکفل او را بر عهده خواهد داشت تا نگرانی خاصی از بابت مسائل مالی برای آسیب دیده در حوادث وجود نداشته باشد.

بیمه دیگری نیز تحت عنوان بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران وجود دارد که البته اجباری نبوده ولی میتواند در جبران خسارت در حوادثی که کارفرما به عنوان مقصر حادثه تعیین و شناخته میشود و محکوم به پرداخت خسارت کارگر یا اشخاص دیگر میگردد کمک شایان توجهی به منظور جبران خسارت و هزینههای ناشی از حادثه که بر عهده کارفرما است بنماید به این صورت که تمام خسارت هایی که پرداخت آن طبق قانون بر عهده کارفرما است توسط بیمه مسئولیت کارفرما پرداخت میگردد. مطابق با ماده ۳ قانون تامین اجتماعی در خصوص تعهدات قانونی ارائه شده از سوی بیمه برای بیمه شدگانی که در اثر حوادث ناشي از کار فوت یا مصدوم ميشوند باید گفت در صورتي فرد بیمه شده بر اثر حوادث ناشي از کار مصدوم و یا فوت شوند حسب مورد از موارد زیر برخوردار خواهد بود:

 • معالجه کامل شخص آسیب دیده
 • پرداخت غرامت نقص عضو حادثه دیده.
 • هزینه کفن و دفن.
 • پرداخت غرامت و دستمزد ایام بيماري در صورت عدم اشتغال و نیاز به استراحت
 • تحویل پروتز و اورتز (اعضا مصنوعي و وسایل طبی) در صورت احتیاج
 • پرداخت مستمری ازکارافتادگي کلی
 • پرداخت مستمری ازکارافتادگي جزئي
 • پرداخت مستمری به بازماندگان شخص حادثه دیده

به علت ضرورت و اهمیت رسیدگی به حوادث ناشی از کار، سابقه پرداخت حق بیمه فرد لحاظ نخواهد شد. مدارک مورد نیاز جهت طرح شکایت از کارفرما بابت حوادث کار جهت طرح دعوا در مراجع مربوطه باید کلیه مدارک و اسنادی که دلالت بر وقوع حادثه کار دارد از جمله گزارش پزشکی قانونی یا گزارش فوریتهای پلیسی ۱۱۰ و یا هر دلیل و مدرکی که اثبات کننده این حادثه باشد از جمله گزارش بازرس اداره کار را باید به همراه داشته باشید و به پیوست، ضمیمه شکایت یا پرونده نمایید. البته مطلع باشید در صورت وقوع حادثه در محل کارگاه و طرح شکایت، مراجع قضایی و انتظامی به صورت روتین نسبت به انجام این تشریفات اقدامات لازم را بعمل خواهند آورند و خود کارفرما نیز در انجام و پیگیری این موارد دارای مسئولیت خواهد بود. همانگونه که در اغلب مقالات ما در حوزه روابط کارگری و سایر حوزه ها ذکر گردیده در طرح دعوا یا دفاع از هر ادعایی، شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت برحقانیت تان دارد، در صورت نیاز به دادگاه ارائه نمایید و آنها را به همراه لایحه دفاعیه حتما ضمیمه پرونده کنید. همچنین به این موضوع توجه داشته باشید که بر اساس قانون برای اثبات هر ادعایی از سند ،اقرار، شهادت، قسامه و سوگند میتوان استفاده کرد که به این موارد ادله اثبات دعوا گفته میشود هر چند علم و آگاهی قضات یا کارشناسان رسیدگی کننده در مراجع کار نیز در بسیاری از پروندهها بی تاثیر نخواهد بود.

زمان بر بودن طرح دعوا در اغلب دعاوی کارگری

در صورت اثبات ادعاهای انتصابی در جریان پروندههای حوادث کار میتوان گفت که طرح دعوا در مسائل مربوط به روابط کارگر و کارفرما و مطالبه خسارت یا دیه کمی زمان بر است و با عنایت به مراحل مختلف رسیدگی کیفری در دادسراها و دادگاهها بابت حوادث ناشی از کار می توان گفت که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ عنوان قابل پیش بینی دقیق نیست و رسیدگی به دلایل کارگران و کارفرمایان و ادارات بیمه، احتمال زمان بر شدن آن را افزایش خواهد داد بنابراین نمیتوان زمان مشخصی را بیان کرد.

جواد میرزاییمشاهده نوشته ها

سلام دوستان جواد میرزایی هستم کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک دانشگاه تهران فعال در زمینه دیجیتال مارکتینگ و طراحی سایتو همچنین متخصصSEO یا بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

اطلاع رسانی با ایمیل
اطلاع از
5 پرسش و پاسخ حقوقی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
غلامرضا فاتحی
5 ماه قبل

با سلام بنده در سال ۱۳۶۵ دچار نقض عضو شدم وچهارتا از انگشتانم قطع شد وکارفرما با دروغ که تا آخر عمرت تورا پشتیبانی میکنم از من رضایت نامه محضری گرفت آیا من بعد از این همه سال میتوانم از کارفرما شکایت کنم

میلاد نظری
4 ماه قبل

سلام من درساختمانی دچار اتش سوزی شدم که کارفرما مقصر بود کارشناسان ۱۰درصد بنده را ۶۰درصد صاحب کار را و ۳۰درصد کارگر دیگری را مقصر شناخته اند و شاکی پرونده من هستم امروز که دادگاه مراجعه کردم به من گفته شد که برگه ی پزشکی قانونی به همراه وثیقه به دادگاه بیاورم شاکی من هستم چرا از من وثیقه میخاهد دادگاه

امیر نادری
28 روز قبل

یکسال و نیم پیش در شرکت فولاد اردکان بعنوان جوشکار و برشکار روزمزد بندت پانزده روز در حال کار کردن بودم که دچار حادثه ی سقوط از ارتفاع شدم و از ناحیه ی کمر و زانو و مچ دست و ساق پا دچار آسیب جدی شدم به طوری که هنوز قادر به کار کردن نیستم.کارفرما با وعده ی استخدام رسمی و دائمی و تهدید به اخراج برادرم که چندین سال مشغول بود اونجا از من رضایت کتبی دستی گرفت و قول کار به من داد .بعد از چند روز من را اخراج کرد و بنده هم به دلیل نداشتن پول و ساکن شهرستان بودن نتوانستم کاری انجام بدم و به شهر خودم برگشتم .الان یکسال و نیم هست که دارم درد میکشم و خرج زندگی خودم و زن و دوتا بچم را هم نتونستم در بیارم چون نمیتونم کار کنم .کمرم و زانوم درد می‌کنه و موقع کار بدتر میشه .خواستم بدونم میتونم اقدام به شکایت کنم از کارفرما برای دیه .گزارش حادثه ایمنی شرکت و مدارکم را هم نگه داشتم و دارم .