نمونه درخواست تأمین دلیل اعلام مشخصات ثبتی ملک

نمونه درخواست تأمین دلیل اعلام مشخصات ثبتی ملک

تامین دلیل ملکی


نمونه دادخواست تامین دلیل ملکی

بررسی تامین دلیل جانمایی املاک و یا اعلام مشخصات ثبتي املاک با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری)

قرار تامین دلیل چیست؟

در موارد مختلف اشخاص برای حفظ صحنه و حادثه و یا اسناد و مدارک یکه احتمال دارد در آینده بعنوان دلیل و مستند در مراجع و محاکم قانونب مورد استناد واقع شود درخواست تامین دلیل کنند.
دلیل در اصطلاح علم حقوق عبارت است از امری که طرفین دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند و تأمین دلیل به معنی حفظ نمودن دلایل موجود به جهت بهره مندی از آن‌ در دعاوی احتمالی آینده است.

نمونه درخواست تأمین دلیل اعلام مشخصات ثبتی ملک
تامین دلیل ملکی

قرار قضایی چیست؟

قرار نیز تصمیم قضایی است که از سوی مقامات قضایی در ابتدا و یا در طول رسیدگی صادر می‌شود، این تصمیم ممکن است در موارد کیفری ناظر به متهم، سایر اشخاص، یا در موارد حقوقی مرتبط با اشیاء و اموال باشد.
مانند : قرار تامین دلیل، قرار دستور موقت، قرار استماع شهادت شهود، قرار کارشناسی از لحاظ حقوقی و به صورت خلاصه می توان گفت که قرار عبارت شاست از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت نباشد.

در ادامه مواد قانونی قانون آیین دادرسی مدنی مرتبط با قرار تامین دلیل ذکر می شود:

ماده 149:
در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطّلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.‌ قرار تامین دلیل، تصمیمی است که توسط مقام ذی صلاح قضایی با درخواست ذی نفع صادر و مطابق قانون به خواهان و خوانده محترم ابلاغ می شود.

ماده 150
درخواست تأمین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.

ماده 151
درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:
۱- مشخصات درخواست کننده و طرف او.
۲- موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود.
۳- اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد.

ماده ۱۵۲

دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمین دلیل می نماید.

 مرجع صالح برای درخواست این نوع تامین، «شورای حل اختلاف» محلی که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن قرار گرفته‌، تعیین شده و اگر در حوزه مربوطه شورای حل اختلاف نبود، رسیدگی با دادگاه محل است. برای تامین درباره اموال غیر منقول، باید به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه نمود و برای سایر دعاوی به محل اقامت خوانده مراجعه خواهد شد.

صدور قرار تامین دلیل در صلاحیت چه مرجعی است؟

در حال حاضر شورای حل اختلاف مرجع صالح جهت صدور قرار تامین خواسته است.

تحصیل دلیل چه تفاوتی با تامین دلیل دارد؟

قانونگذار جهت حمایت از حقوق اشخاص و حفظ دلایلی که به این حقوق مرتبط است مقرراتی را وضع نموده و مراجع صالح مکلف به اجرای آن با درخواست ذی نفعان و درخواست کنندگان می باشند که آن مراجع در قالب صدور قرار تامین خواسته اقدام می نمایند.

اماوظیفه تحصیل دلیل در امور مدني به عهده خواهان و مدعی حق می باشد، بر پایه قاعده “بار رائه دلیل بر دوش مدعی است ” تهیه دلیل و ارائه آن به عهده  مدعی حق است و بالطبع اوست که باید صحت و حقیقت موضوع را با ارائه مدارک و دلایل قانونی اثبات نماید. بنابراین جستجو و تهیه دلیل از سوی دادرس به جای مدعی ، “تحصیل دلیل” است که در نظام های حقوقی مختلف، حسب مورد ممنوع یا محدود شده است.

مرجع شورای حل اختلاف در مرحله بررسی درخواست تامین دلیل اشخاص، برخی از این درخواست ها را تامین دلیل تلقی نکرده و آن را تحصیل دلیل دانسته و با این استدلال درخواست را رد می نماید.

نحوه احراز و دست یافتن به مشخصات و اطلاعات ثبتي ملک به چه صورت است؟

معمولا احراز مشخصات ثبتی املاک و در صورت داشتن مشخصات جانمایی آن امری تخصصی و پیچیده است که کارشناسان ثبتی و نقشه برداری متخصص امر بوده و دادگاه رسیدگی کننده در موارد متعدد در حین رسیدگی با صدور قرار موضوع را به کارشناسان ارجاع می دهد، اما آیا پیش از رسیدگی و قبل از طرح دعوی امکان درخواست تأمین دلیل و ارجاع موضوع ملکی توسط شورای حل اختلاف به کارشناسان مذکور امکان پذیر است.

رویه شورا در این خصوص متفاوت است اکثر شعبات شورا این موضوع را تامین دلیل ندانسته و تحصیل دلیل می دانند و از ارجاع امر به کارشناسان ثبتی و نقشه برداری امتناع مي نمايند.

کارشناس رسمی امور ثبتی چه کسی است؟

کارشناس رسمی امور ثبتی به فردی گفته می شود که در رشته امور ثبتی پروانه صلاحیت در امور ثبتی را از  دو مرجع کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه دریافت نموده است.
رشته امور ثبتی موارد مربوط به فعالیت در امور حقوقی و ثبتی مرتبط با املاک و اراضی می باشد.

کارشناسان رسمی امور ثبتی در زمینه تهیه نقشه جانمایی، پلاک ثبتی و حل اختلافات ثبتی در زمینه املاک فعالیت دارند.

کارشناسان رسمی فعال در رشته امور ثبتی آگاه به علوم حقوقی و ثبتی در زمینه املاک و اراضی می باشند.
به عنوان مثال کارشناسان رسمی امور ثبتی علاوه بر آگاهی از پلاکهای اصلی و فرعی املاک با بررسی سوابق ثبتی در خصوص جانمایی پلاک های ثبتی و تعیین مکان یک ملک و قطعه زمین اعلام نظر می نمایند.
تهیه نقشه یو تی ام در جانمایی ها نیز از امور متداول داخل در حیطه تخصص این کارشناسان است.

بهترین وکیل ملکی در مشهد چه مشخصاتی دارد؟

بهترین وکیل مشهد در امور ملک شخصی است که با مطالعات و تجارب و سوابق خود ضمن آگاهی کامل از قوانین حقوقی و ثبتی با استفاده از نظر کارشناسان امور ثبتی بتواند وضعیت ملک را از حیث حدود اربعه و مشخصات دقیق ثبتی آن تشخیص داده و بتواند به عنوان وکیل ملکی علاوه بر ارائه دادخواست ها و لوایح تخصصی به عنوان یک کارشناس متبحر حقوقی و ثبتی ایفای نقش نماید.

هزینه دادرسی و سایر هزینه تامین دلیل به چه مقدار است؟

هزینه دادرسی تامین دلیل از نوع دعاوی غیرمالی بوده و بر عهده درخواست کننده و یا خواهان می باشد، همچنین در موارد ملکی پرداخت هزینه کارشناس نیز بر عهده ایشان می باشد.
میزان هزینه کارشناس با توجه به سختی کار مطابق تعرفه و با تصمیم شورا می باشد.

با توضیحاتی که ارائه گردید معمولا امکان صدور قرار تامین دلیل و ارجاع امور ملکی به کارشناس توسط شورا فراهم نیست.

اما مطابق روش هایی قانونی این امکان مقدور می باشد.

نمونه درخواست تأمین دلیل اعلام مشخصات ثبتی ملک

که توسط گروه( وکیل زمان زاده ) تنظیم شده ارائه می گردد.

خواسته
تامین دلیل با جلب نظر کارشناس محترم ثبتی در خصوص بررسی و ارزیابی مشخصات ثبتی یک باب منزل مسکونی واقع در بلوار چمن ۸۱، پلاک ۲۱ از اراضي پایین خیابان بل پلاک ثبتی ۲۴ مکرر بخش ۹
مشهد

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان مشهد

سلام علیکم

احتراما به وکالت از آقای خانم مرادی به استحضار می رساند:

موکل در مالکیت منزل مسکونی با مشخصات و آدرس فوق الذکر، اختلافی با سایر وراث مرحوم مرادی داشته و در صدد طرح دعوی حقوقی متناسب می باشند، لذا از آنجا طرح دعوی پیش گفته نیازمند ذکر دقیق مشخصات ثبتی آن واحد مسکونی می باشد، بدینوسیله از محضر عالی درخواست صدور قرار تامین دلیل و ارجاع امر به کارشناس ذی صلاح (مستند به تصویر پیوست درخواست پرونده سابقا به به کارشناس محترم جناب …. ارجاع و نظریه مرتبط صادر شده است.) جهت بررسی و ارائه اطلاعات ثبتی مستند به ماده ۱۴۹ آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.

با سپاس و تجدید احترام
مصطفی زمان زاده
وکیل پایه یک دادگستری

شما می توانید جهت تعیین وقت مشاوره حضوری و یا اعطاي وکالت در خصوص پرونده ها و دعاوی ملکی و درخواست تأمین دلیل مرتبط با این نوع دعاوی با دفتر وکیل زمان زاده به شماره همراه 09150610876 تماس حاصل فرمایید.

شماره تلفن وکیل زمان زاده

جواد میرزاییمشاهده نوشته ها

سلام دوستان جواد میرزایی هستم کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک دانشگاه تهران فعال در زمینه دیجیتال مارکتینگ و طراحی سایتو همچنین متخصصSEO یا بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

اطلاع رسانی با ایمیل
اطلاع از
2 پرسش و پاسخ حقوقی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
تیمور برخوردار
5 ماه قبل

سلام خسته نباشید ما سه برادریم در ملک پدرمان در روستا سه واحد درست کردیم این ملک سند رسمی دارد که بنام پدرمان می‌باشد.وباید طبق انثاروارثت بنام وارث سند بخورد.بعد بنام سه برادر شود.حال یکی از برادر زمین مجاور را خریده بنای احداث نموده و دیوار ملک پدری را بنام ملک مجاور ثبت نموده است در صورتی که دیوارفوق جزو ملک پدری می‌باشد.هرچه بهش گفتیم این سند به مشکل میخورد حرف خودش میزنه حال اداره ثبت آگهی کرده که می خواهد سند بگیرد.به اداره ثبت مراجعه نمودم اعتراض گذاشتم .گفته ظرف یکماه باید از دادگاه نامه بیاورید .تا جلوی سند گرفته شود.بنظرشما سند ما که وارثی می‌باشد به مشکل خواهد خورد.درصورت امکان تنظیم متن شکواییه را بفرستید ممنون از لطف شما