نمونه لایحه دفاعیه انتقال و فروش مال غیر

نمونه لایحه دفاعیه انتقال و فروش مال غیر

لایحه دفاعیه انتقال و فروش مال غیر

بسمه تعالي

بازپرس محترم شعبه ….دادسراي ناحيه …دادگستري مشهد ‏‎با اهداي سلام و تقديم احترام ‏‎به وكالت از آقاي م ر متشاكي پرونده به شماره بايگاني…،، مطروحه نزد آن شعبه محترم مواردي را در دفاع از ايشان به شرح ذيل معروض مي‌دارد: ‏‎

مقدمه و شرح مطلب:

شاكيه محترم طي تسليم شكواييه اي بيان داشته كه موكل به همراه مشتكي عنه رديف اول آقاي ر د با نقشه قبلي و مانور متقلبانه و سونيت عام و خاص با يكديگر تباني كرده و قرارداد صلحي در شعبه محترم ..شوراي حل اختلاف منعقد و ملكي واقع در خيابان …مشهد را در قبال 500 قطعه سكه بهار آزادي صلح كرده كه كاشف بعمل آمده ملك وجود خارجي نداشته و مبايعه نامه جعلي است.

با ارجاع امر به پليس محترم آگاهي شاكيه موارد فوق را مجددا تكرار و اظهار نموده آقاي ….طي تماس تلفني مدعي شده ملك را سه سال پيش ابتدا به آقاي …. فروخته و سپس خريداري نموده و در نهايت شاكي مجازات موكل را درخواست داشته اند.

از این مطلب هم دیدن فرماییدلایحه دفاعیه حقوقی دعوی تنفیذ فسخ قرارداد پیش فروش

 

نمونه لایحه دفاعیه انتقال و فروش مال غیر

 

شرح دفاعيات:

‏‎1. گزارش اصلاحي مبناي شكايت شاكيه، بدون اجازه و هماهنگي و اطلاع موكل صادر شده و ايشان هيچ گونه تجويزي در خصوص ايجاد تعهد براي انتقال آپارتمان موضوع شكايت به شخصي نداده است. وكيل محترم آقاي ….خارج از اختيارات وكالتي اقدام به تنظيم توافق نامه سازش نموده است.

شاكيه محترم اساس شكايت خود را مبتني به گزارش اصلاحي مورخ 1401/0صادره از شعبه اخيرالذكر دانسته در متن گزارش مذكور كه در جلسه اي بدون حضور موكل و به امضاي وكيل وي تنظيم يافته آمده است كه آقاي زماني متعهد مي گردد كه در قبال تمامي حق و حقوقات خانم ف ر از جمله 500 قطعه سكه بهار آزادي يك واحد آپارتمان خود را با مشخصات پيش گفته صلح نمايند.

شماره تلفن وکیل زمان زاده

‏‎سپس ضمن اعلام تعهداتي براي طرفين تاكيد شده در صورت عدم انجام تعهدات خواهان قابل اجرا از طريق صدور اجراييه خواهد بود. حسب اظهارات موكل، به موجب بروز اختلاف و تيرگي روابط خود و همسر محترم دعاوي متعددي عليه يكديگر مطرح، موكل مدعي است اختيارات دفاع در محاكم را به فردي به نام آقاي … كه خود را وكيل معرفي نموده واگذار كرده نامبرده بدون ذكر نامي از آقاي ….فرد امضا كننده گزارش اصلاحي شورا، مدعي بوده كه امورات وكالتي را انجام خواهد داد، متعاقبا كد رمز وكالت نامه الكترونيك براي ايشان ارسال و وي رمز مربوطه را به نامبردگان اعلام داشته متاسفانه پس از چندي از طريق دايي همسر خود متوجه وكالت آقای …. و تنظيم گزارش اصلاحي شده اند؛ بنابراين وكالتي كه موكل واگذار نموده در خصوص دفاع در دعاوي و به گمان خود به آقاي خ داده و به هيچ وجه قصد توكيل به آقاي … نداشته است.

مع الوصف حتي در صورت پذيرش وكالت آقاي ح، حدود اختيارات ايشان منحصر بر دعاوي مربوطه بوده نه اينكه به صورت مجزا خواسته اي با عنوان درخواست سازش به شوراي محترم حل اختلاف ارائه نموده و بدون هماهنگي با موكل تعهداتي را خارج از حدود اختيارات و عدم رعايت غبطه وي و به نفع طرف مقابل بپذيرد. بنابراين گزارش اصلاحي شوراي محترم بدون امضاي موكل صادر و نامبرده نيز تا كنون اقدامات وكيل را در اين خصوص تاييد و تنفيذ نكرده اند.

2. فارغ از مطالب اخير الذكر، تعهدات مندرج در مفاد گزارش اصلاحي مستند دعوي، با لفظ انتقال موضوع قانون راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 كاملا متفاوت است. بدين شرح كه در قانون مذكور منظور قانونگذار از انتقال، انجام هر نوع عقدي است كه به سبب آن افراد مال غير را بدون اجازه مالك و يا ذي نفع واگذار و انتقال نمايند.

عقد و تعهد از نظر مفهوم و آثار متفاوت مي باشد. بايد بگوييم كه تعهد يك رابطه ديني و شخصي مي باشد كه بين طلبكار و بدهكار (در گزارش اصلاحي بين خواهان و خوانده) به وجود مي آيد و به عبارتي ديگر تعهد يكي از آثار عقد خواهد بود

تعهد، رابطه حقوقي است كه به موجب آن شخصي در برابر ديگري مكلف به انتقال و تسليم مال يا انجام كار يا خودداري از انجام كاري مي شود خواه سبب آن عقد يا ايقاع يا الزام قهري باشد يا ارادي در تفاوت عقد و تعهد بايد گفت كه تعهد يك رابطه ديني و شخصي است كه بين طلبكار و بدهكار به وجود مي آيد و به عبارت ديگر تعهد يكي از آثار عقد است.

تعهد ممكن است از عقد يا وقايع ديگر به وجود آيد. عقد و تعهد از نظر مفهوم و آثار متفاوت هستند و ملازمه اي بين آن ها نيست. چون عقد بدون تعهد (مثل وديعه) و تعهد بدون عقد (مانند تعهدات قهري و تعهدات يك طرفه) ممكن است.

به بيان ديگر بايد بين حق عيني و حق ديني قائل به تفكيك بود. امام خميني (ره) در كتاب (البيع )در خصوص شرطي كه به واسطه خروج عين از ملكيت مشروط عليه به وسيله يكي از عقود ناقله متعذر شده است بيان مي دارند:

لزوم وفاي به شرط، صرفاً به خود شرط بر ميگردد و عقلايي نيست كه اين امر به مصداق ديگري از جمله بيع و وقف و…. تسري يابد؛ صرف عدم انجام شرط تخلف از وجوب تكليفي است؛ لذا نميتواند ضمانت اجراي وضعي داشته باشد. پس طبق نظر ايشان اگر مشروط عليه از انجام شرط خودداري كند، صرف نظر از انجام فعل حرام فقط به پرداخت بدل تعهد ملزم خواهد بود. در نتيجه‌ در اثر اين توافق نامه سازش يا گزارش اصلاحي امضا شده حق عيني ايجاد نمي شود.

3. سو نيت و قصد مجرمانه موكل به صرف امضاي وكيل قابل احراز نمي باشد. موكل در شرايط ناگزير و اضطراري از قبيل بازداشت يا جلب نبوده كه تن به توافقي چنين غير عاقلانه بدهد؛ چگونه فردي نوعا مي تواند بدين شكل عليه خود اقدام كرده و توافقي را بپذيرد كه طرف مقابل بتواند عليه وي شكايتي مطرح كرده كه متعاقبا با عواقب شديد كيفري (مجازات كلاهبرداري از طريق انتقال مال غير) مواجه شود.

ايشان در قبال پرداخت مهريه مي توانسته از راه‌هاي پيش بيني شده در قانون از قبيل درخواست اعسار و تقسيط مهريه استفاده نموده لذا تنظيم چنين گزارش سازشي با رفتار يك فرد متعارف در تعارض بوده و با توجه به اينكه احتمالات ناصوابي متصور است، احراز حقيقت نيازمند بررسي بيشتر و امعان نظر آن بازپرس محترم مي باشد.

از طرفي در مفاد گزارش اصلاحي مستند شكايت، در خصوص ضمانت اجراي عدم انجام تعهدات از جانب موكل بر امكان اخذ اجراييه عليه وي تاكيد شده است. در اين رابطه كه شاكي محترم مي تواند از اين طريق اقدامات مقتضي را صورت داده و بدل و يا ارزش نقدي ملك را مطالبه نمايند. موكل مدعي است مبايعه نامه قديمي مربوط به سال‌هاي قبل از سال 1398 توسط شاكيه از داشبورد خودروي وي برداشته شده و در گزارش اصلاحي شورا و شكايت حاضر از آن استفاده شده است.

4. حسب ادعاي موكل، اختلافات موجود بين ايشان و شاكيه اخيرا روي داده و مشاراليها از كليه نقل و انتقالات املاك سابق و معاملات مختلف وي خصوصا قراردادهاي ايشان با آقاي د در سال 1397 كاملا آگاه و مطلع بوده (خصوصا اينكه ثمن خريداري در مبايعه نامه شماره 074701 ثمن معامله نقل و انتقال 2 واحد 113 متري و 110 متري بوده) ، حتي پس از خروج مبايعه نامه خريداري آپارتمان و سابق بر طرح شكايت شاكيه، به وي هشدار داده كه مبايعه نامه هايي كه در يد نامبرده قرار دارد همگي به اصطلاح عام باطل و فاقد ارزش معاملاتي مي باشد؛ منتها زوجه تاكيد بر انتقال آن اموال داشته اند.

(موكل در اين رابطه حاضر به معرفي شهود مي باشد.) بنا بر ادعا، ايشان به رغم آگاهي از عدم مالكيت موكل از قراردادهاي بدست آمده بهره برده و بلافاصله پس از تنظيم گزارش، با استفاده از تامين دليل اخذ شده از شورا مبني بر عدم مالكيت موكل، در صدد فرصتي بوده كه در حال حاضر با طرح شكايت كلاهبرداري و جعل و انتقال مال غير به اين هدف نزديكتر شده است.

5. موكل تاكيد دارد هيچ گاه قرارداد انتقال قطعي به نام شاكيه منتقل و تنظيم نكرده است، قصد سازش در خصوص پرداخت نفقه زوجه و فرزندان و مهريه صرفا در قالب صورتجلسه طلاق توافقي داشته لذا در دفتر موسسه حقوقي آقاي خدابخشي نيز صرفا به ايشان اختيار طلاق توافقي را داده و سندي كه بيانگر نقل و انتقال ملك باشد را امضا نكرده است.

مضافا اينكه شاكي نيز تاكنون چنين دليلي را ارائه ننموده و با اظهاراتي متناقض، بدوا مدعي جعل و كلاهبرداري متشاكيان و جعل اسناد بوده و متعاقبا به دلايلي با صحيح دانستن مبايعه نامه تنظيمي شكايت فروش مال غير را به شكايتشان افزوده اند.

علي هذا با عنايت به موارد معنونه و نظر به اينكه قصد و سو نيت مجرمانه در اقدامات مشروحه فوق داراي خدشه بوده و وكيل محترم بدون اجازه با خروج از اختيارات وكالتي كه آن را نيز از طريق امضاي الكترونيك و بدون اطلاع موكل اخذ نموده، صورتجلسه شورا را امضا نموده، از محضر شريف بازپرسي دعوت از شهود موكل، برگزاري جلسه مواجهه حضوري و رسيدگي مجدد در صورت صلاحديد و در نهايت صدور قرار منع تعقيب موكل مورد استدعاست.

با تجدید احترام مصطفی زمان زاده وکیل متشاکی

وکیل زمان زاده
موسسه حقوقی وکیل زمان زاده

جواد میرزاییمشاهده نوشته ها

سلام دوستان جواد میرزایی هستم کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک دانشگاه تهران فعال در زمینه دیجیتال مارکتینگ و طراحی سایتو همچنین متخصصSEO یا بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

اطلاع رسانی با ایمیل
اطلاع از
0 پرسش و پاسخ حقوقی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها